NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍO NÁS

SLOVANSKÁ UNIE z. s. patří mezi nejstarší slovanské spolky působící v České republice. Spolek byl založen v roce 1992 českým spisovatelem Alexejem Pludkem a svoji tradici odvozuje od prvního Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze, kterého se účastnily osobnosti mezinárodního slovanského hnutí a kterému předsedal otec národa František Palacký, od následných slovanských sjezdů a od obnoveného setkávání zástupců slovanských národů počínaje Všeslovanským sjezdem v roce 1998 v Praze, který byl iniciován a připraven prof. Břetislavem Chválou a spisovatelem Alexejem Pludkem v roce 150. výročí od prvního sjezdu.

SLOVANSKÁ UNIE z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický zapsaný spolek sdružující své členy na základě společného zájmu. Spolek je samostatnou právnickou osobou IČ 481 33 396 a působí na území ČR v souladu s právním řádem ČR. Spolek je u evropské výkonné agentury EACEA registrován pod kódem PIC 923564549 a je kontaktní osobou pro ČR u mezinárodní nadace Fórum slovanských kultur se sídlem v Ljubljani.

Účelem SLOVANSKÉ UNIE z. s.  je kulturní, osvětová a vzdělávací činnost. Spolek rozvíjí spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech nevládní a nepolitické činnosti, zejména na poli kulturním, vědeckém a ekologickém. Předsedou SLOVANSKÉ UNIE z. s. je doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.

Nejvyšším orgánem SLOVANSKÉ UNIE z. s. je členská schůze, která rozhoduje pomocí hlasování všech členů spolku. Pokud se členské schůze účastní všichni členové, hlasuje se ústně. Ve všech ostatních případech probíhá hlasování všech členů spolku elektronickým způsobem pomocí internetu.

znak:     slovanská unie      vlajka:    slovanská unie  

 

slovjanska kulturna diplomacija

Základní programový dokument spolku je slovanská kulturní diplomacie.
Zde je ke stažení celý dokument v mezislovanštině psaný latinkou a cyrilicí.

 

hymna

Download Name Play Size Duration
download hej-slovane
0.8 MB 0:52 min

 

Webové stránky Slovanské unie z. s. jsou pravidelně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku českého webu. Jsou součástí kolekce českých webových stránek, které Národní knihovna ČR hodlá dlouhodobě uchovávat a zpřístupňovat pro budoucí generace. Jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

 

STANOVY SLOVANSKÉ UNIE z. s.

(zde jsou stanovy podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ke stažení ve formátu PDF)

A. Základní ustanovení

§ 1  SLOVANSKÁ UNIE z. s. (dále ve zkratce SU) je dobrovolný, nezávislý a nepolitický zapsaný spolek sdružující své členy na základě společného zájmu. SU je samostatnou právnickou osobou IČ 481 33 396 a působí na území ČR v souladu s právním řádem ČR.

§ 2  Název SU je v anglickém jazyce SLAVIC UNION a v ruském jazyce СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ. Název spolku se ve všech jazycích volí podle toho, jak se do těchto jazyků překládá název "Evropská unie", proto je název například v chorvatštině SLAVENSKA UNIJA, v bulharštině СΛАВЯНСΚИЯ СЪЮЗ, ve francouzštině UNION SLAVE, ve španělštině ESLAVA UNIÓN a v řečtině ΣΛΑΒΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.

§ 3  SU byla založena v roce 1992 českým spisovatelem Alexejem Pludkem a svoji tradici odvozuje od prvního Slovanského sjezdu v roce 1848 v Praze, kterého se účastnily osobnosti mezinárodního slovanského hnutí a kterému předsedal otec národa František Palacký, od následných slovanských sjezdů a od obnoveného setkávání zástupců slovanských národů počínaje Všeslovanským sjezdem v roce 1998 v Praze. SU navazuje na kulturní vzepětí a emancipaci slovanských národů v 19. století, které vyústily v Českých zemích a na Slovensku do myšlenky česko-slovenské vzájemnosti na základě humanitních ideálů, jak je formuloval Ján Kollár a později aplikoval Karel Kramář a Tomáš G. Masaryk.

§ 4  SU vnímá starobylou slovanskou civilizaci jako integrální součást společného duchovního a kulturního dědictví Evropy a oceňuje rozhodující význam duchovní, kulturní a státotvorné mise soluňských bratrů Konstantina a Metoděje, která Slovany zařadila pomocí spisovného jazyka a písma mezi nejvyspělejší národy světa.

§ 5  Insignie SU jsou: Znak tvoří stylizované zlaté písmeno "S" v hlaholské abecedě ve tvaru protínající se kružnice nad trojúhelníkem symbolizující pojmy "Slovo, Slované" v modrém čtverci. Černobílý znak tvoří obrysy stejného písmene. Vlajku tvoří stejné zlaté písmeno uprostřed modrého pruhu vodorovné trikolóry s barvami odshora: 1/4 výšky bílá, 1/2 výšky modrá a 1/4 výšky červená ve stejných odstínech barev, jaké má státní vlajka České republiky, rozměry vlajky jsou v poměru 2:3. Hymnou je melodie první sloky písně "Hej Slované". Památným dnem je 14. únor, den úmrtí Konstantina Filosofa v Římě v roce 869.

§ 6  SU má adresu webových stránek http://slovane.org, kontaktní elektronickou poštovní adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sídlí v Praze.

B. Činnost

§ 7  Účelem SU je kulturní, osvětová a vzdělávací činnost. SU rozvíjí spolupráci slovanských národů a slovanskou vzájemnost v různých oblastech nevládní a nepolitické činnosti zejména na poli kulturním, vědeckém a ekologickém.

§ 8  SU hlásá přínos slovanské civilizace do formování moderního světa, podporuje vzájemné poznávání a uznávání příslušníků všech národů, náležitou úctu ke spravedlivým nárokům příslušníků všech národů při zajišťování míru a má na zřeteli společné dobro a budoucí osud lidí na celém světě.

§ 9  SU odmítá xenofobní teze o mezinárodním slovanském hnutí jako konfrontaci mezi Slovany a jinými národy a šovinistické teze o nadřazenosti některých slovanských národů nebo jazyků nad jinými slovanskými i neslovanskými národy nebo jazyky.

§ 10 SU aktivně brání princip přirozeného řádu a rovnosti mezi příslušníky všech národů, rovnost národních jazyků, náboženského vyznání a pohlaví před zákonem, a vystupuje proti ničení tradičních hodnot civilizovaného světa, kterými je vědomé porušování a zpochybňování lidských práv a svobod.

§ 11 SU je pořadatelem nebo spolupořadatelem kulturních, osvětových a vzdělávacích akcí v domácím i mezinárodním měřítku.

§ 12 SU může vykonávat vedlejší hospodářskou činnost v oblasti vydávání a distribuce publikací, didaktických pomůcek a propagačních materiálů a zprostředkovávání informací. Prostředky získané touto činností se nerozdělují a v plném rozsahu se zpět investují na podporu účelu SU.

C. Struktura

§ 13 Struktura SU je:

a. Orgány SU jsou členská schůze a předseda SU volený na členské schůzi na období 5 let.

b. Členové SU, kteří na členské schůzi ze svých řad volí na období 5 let místopředsedu, ekonoma, alespoň jednoho redaktora a tři členy kontrolní komise. Předseda, místopředseda a ekonom nemohou být zároveň členy kontrolní komise.

§ 14 Členská schůze je nejvyšším orgánem SU.

a. Členská schůze je zasedání všech členů SU, které se koná každý kalendářní rok nejdříve v prosinci a nejpozději v únoru následujícího roku.

b. Pokud členům SU, kteří jsou zvoleni předsedou, místopředsedou, ekonomem, redaktorem nebo členem kontrolní komise, končí pětileté období podle § 13, tak se na členské schůzi volí nové funkce na nové pětileté období podle § 16. Opakovaná kandidatura a volba stejného člena SU na nové období je možná. Zvolená funkce členovi SU končí až dnem zvolení nového člena SU i když by stávající funkční období již uplynulo.

c. Členskou schůzi svolává předseda elektronickou poštou poslanou všem členům SU nejméně 14 dní předem. Součástí tohoto oznámení musí být program členské schůze.

d. Členskou schůzi řídí předseda SU, který píše zápis z členské schůze a nejpozději do 14 dnů po schůzi ho posílá elektronickou poštou všem členům SU.

e. Mimořádnou členskou schůzi svolává předseda v případě potřeby projednání takových záležitostí SU, u kterých není vhodné zahájit hlasování bez náležité předchozí debaty.

§ 15 Předseda je statutárním orgánem SU, který:

a. Je člen SU starší 18 let oprávněný k jednání jménem SU se státními, správními a dalšími orgány a institucemi v ČR i v zahraničí. Předseda je oprávněn jménem SU podepisovat listiny tak, že k tištěnému názvu SU nebo otisku razítka připojí svůj vlastnoruční podpis.

b. Na členské schůzi předkládá v písemné podobě roční plán práce a po jeho schválení hlasováním podle § 16 průběžně dokumentuje jeho plnění.

c. Může dočasně pověřit výkonem části svých pravomocí a povinností kteréhokoliv jiného člena SU. Pověření musí být oznámeno elektronickou poštou všem členům SU.

§ 16 Orgány SU rozhodují pomocí hlasování. Pokud není ustanoveno jinak, tak každé hlasování se řídí následujícími pravidly:

a. Vždy hlasují všichni členové SU, každý člen SU včetně předsedy má jeden hlas, kterým hlasuje "pro návrh" nebo "proti návrhu" nebo se může zdržet hlasování.

b. Pokud se členské schůze účastní všichni členové SU, hlasuje se ústně. Předmět i výsledek hlasování musí být uveden v zápisu této schůze. Ve všech ostatních případech probíhá hlasování elektronickým způsobem "per rollam" pomocí internetu. Předseda SU oznamuje elektronickou poštou všem členům SU výsledek hlasování po uplynutí 7 dnů od data zahájení hlasování nebo dříve v případě rychlejšího dosažení nadpolovičního počtu kladných nebo záporných hlasů z celkového počtu všech členů SU.

c. Každý člen SU může elektronickou poštou podat návrh na předmět hlasování předsedovi SU. Předseda SU nejpozději do 14 dnů oznámí elektronickou poštou předmět hlasování všem členům SU a tím zahájí hlasování nebo elektronickou poštou sdělí všem členům SU, proč nedal hlasovat o návrhu.

d. Výsledek hlasování je platný, pokud se dohromady "pro návrh" a "proti návrhu" vyjádřila alespoň třetina všech členů. Předmět hlasování je schválený, pokud se pro něj vysloví více hlasů "pro návrh" než hlasů "proti návrhu". Výsledky hlasování jsou závazné.

§ 17 Místopředseda je člen SU starší 18 let, který v době nedostupnosti předsedy trvající déle než 14 dnů zastupuje předsedu v jeho pravomoci svolat a řídit členskou schůzi podle § 14 a nebo zahájit hlasování podle § 16.

§ 18 Ekonom je člen SU starší 18 let, který se stará o finanční prostředky SU.

§ 19 Redaktor je člen SU, který se stará o obsah a údržbu internetových služeb SU.

§ 20 Tříčlenná kontrolní komise:

a. Samostatně vykonává kontrolní činnost hospodaření SU a dodržování stanov SU.

b. Na členské schůzi SU předkládá výroční písemnou zprávu o provedených kontrolách.

c. Členem kontrolní komise musí být člen SU starší 18 let.

§ 21 Každý zápis z členské schůze musí být ověřen. Ověřovatelem zápisu může být každý člen SU starší 18 let, který není předsedou ani místopředsedou ani ekonomem.

D. Členství

§ 22 Členem SU se může stát fyzická osoba starší 15 let bez ohledu na svoji státní příslušnost, národnost, politickou či náboženskou orientaci, která souhlasí se stanovami SU a má zájem se aktivně podílet na jejich plnění. Členství v SU je dobrovolné a doživotní a nemůže být děděno.

§ 23 Členem SU se nemůže stát osoba, která je členem domácí nebo zahraniční organizace, která je svojí ideologií nebo předmětem činnosti v rozporu s § 4, § 7, § 8, § 9 nebo § 10 stanov SU.

§ 24 Člen SU má právo:

a. Aktivně se podílet na činnosti SU.

b. Při jednání na veřejnosti v zájmu SU v souladu s těmito stanovami a v souladu s dobrými mravy užívat insignie SU popsané v § 5.

c. Účastnit se všech hlasování SU, volit a být volen do struktury SU.

d. Účastnit se všech schůzí SU. Účast na schůzi je možná také po telefonu nebo podobném komunikačním prostředku.

e. Být včas informován o všech záležitostech SU.

f. Písemně podávat předsedovi i ostatním členům SU náměty na činnost SU.

g. Nahradit předsedu v jeho pravomoci svolat členskou schůzi podle § 14 a nebo zahájit hlasování podle § 16, pokud se takto shodne nejméně třetina všech členů SU.

h. Účastnit se projednávání všech záležitostí týkajících se jeho osoby.

i. Ukončit svoje členství v SU písemným oznámením předsedovi SU.

§ 25 Člen SU má povinnost:

a. Dodržovat stanovy a aktivně se podílet na činnosti SU.

b. Měřitelným způsobem (například účastí na pořádaných akcích nebo počtem čtenářů článků) plnit svoje závazky, na základě kterých byl přijat do SU.

c. Důstojně prezentovat SU na veřejnosti a před státními, správními a dalšími orgány a institucemi v ČR i v zahraničí.

§ 26 Čekatel na členství v SU má všechna práva a povinnosti člena SU kromě práva hlasovat, volit a být volen do struktury SU.

§ 27 Postup při získání členství:

a. Uchazeč o členství písemně podává předsedovi SU žádost, ve které popíše svůj plán práce nebo jinou formu členského příspěvku, kterou může být finanční příspěvek nebo starost o nějakou agendu (např. kultura, historie, slavistika, ...) či jiné služby pro SU. Předseda SU žádost zveřejní elektronickou poštou všem členům SU a zahájí hlasování o přijetí za člena SU, čímž se kandidát stává čekatelem na členství, nebo všem členům SU napíše elektronickou poštou důvody, proč nedal hlasovat o přijetí za člena SU.

b. Hlasování se uzavírá po uplynutí doby 28 dnů od data zahájení hlasování a nebo dříve, pokud se pro přijetí nebo nepřijetí vyjádří nadpoloviční většina ze všech členů SU.

c. Čekatel se stává novým členem SU v okamžiku zveřejnění kladného výsledku hlasování.

d. Čekatel ztrácí postavení čekatele v okamžiku zveřejnění záporného výsledku hlasování.

e. O členství v SU se lze znovu ucházet po uplynutí 12 měsíců od data poslední žádosti.

§ 28 Postup při zrušení členství:

a. Každý člen SU má právo a zároveň povinnost písemně upozornit elektronickou poštou dotyčného člena a zároveň také všechny ostatní členy SU na porušování nebo neplnění stanov SU dotyčným členem.

b. Dotyčný člen napíše nejpozději do 14 dní svoji odpověď, která je elektronickou poštou oznámena všem členům SU. Potom je zahájeno hlasování podle § 16 o obhájení nebo zrušení členství. Hlasování následuje i tehdy, když dotyčný člen nevyužil lhůtu 14 dnů k napsání odpovědi. Okamžikem zveřejnění výsledku je členství obhájeno nebo zrušeno.

c. Zrušením členství v SU se bývalému členovi ruší všechny jeho funkce v SU, pokud je měl.

d. Pokud se hlasování o zrušení členství týkalo předsedy, tak je dočasně do doby vyřešení případu místopředsedou určen jiný dočasný místopředseda a místopředseda se dočasně ujímá postu předsedy. Pokud se hlasování týkalo místopředsedy, tak je předsedou dočasně do doby vyřešení případu určen jiný místopředseda. Pokud se týkalo obou dvou, musí se o dočasném předsedovi a dočasném místopředsedovi hlasovat podle § 16.

e. Dočasný předseda svolává v případě zrušení členství předsedy nebo místopředsedy nebo obou dvou mimořádnou volební členskou schůzi podle § 14.

E. Partnerství s jinými organizacemi

§ 29 SU ve své činnosti popsané v oddílu B. stanov může spolupracovat s obdobnými zapsanými spolky, občanskými sdruženími a hnutími nebo církvemi a náboženskými společnostmi doma i v zahraničí na základě sdílení společných hodnot a průniku programových cílů.

§ 30 Partnerem SU nemůže být:

a. Domácí nebo zahraniční organizace, která je svojí ideologií nebo předmětem činnosti v rozporu s § 4, § 7, § 8, § 9 nebo § 10 stanov SU.

b. Politická strana nebo politické straně podobná struktura jako například sdružení a hnutí, která se účastní voleb do zákonodárných sborů států, svazků států, krajů, nebo jiných územních jednotek.

c. Sdružení organizací, kde mezi členy takového sdružení jsou politické strany nebo politickým stranám podobné struktury jako například sdružení a hnutí, které se účastní voleb do zákonodárných sborů států, svazků států, krajů, nebo jiných územních jednotek.

§ 31 Postup při navázání partnerství:

a. Předseda nebo místopředseda SU uzavírají písemné smlouvy o partnerství s partnerskými organizacemi. Součástí smlouvy o partnerství je rozsah společné činnosti a doba trvání.

b. Předseda nebo místopředseda SU neprodleně oznamuje navázání partnerství elektronickou poštou všem členům SU.

§ 32 Postup při zrušení partnerství:

a. Každý člen SU má právo podat písemně návrh na zrušení partnerství. Návrh na zrušení partnerství je oznámen elektronickou poštou všem členům SU a předseda SU zahajuje hlasování.

b. Hlasování se uzavírá po uplynutí doby 28 dnů a nebo dříve, pokud se pro zrušení nebo zachování vyjádří nadpoloviční většina ze všech členů SU.

c. Předseda SU neprodleně písemně informuje o výsledku hlasování partnerskou organizaci formou psaného dopisu a také všechny členy SU elektronickou poštou.

§ 33 SU může být členem dobrovolného společenství vzájemně se uznávajících samostatných spolků doma i v zahraničí, které si ze svého středu na základě demokratických voleb volí jeden spolek, který se stává "prvním mezi rovnými" a uvnitř tohoto dobrovolného společenství plní pro ostatní členy společenství po dohodnutou omezenou dobu čestnou řídící a kontrolní funkci. Členové společenství musí splňovat podmínky podle § 29 a § 30. Vstup do společenství a výstup ze společenství se řídí stejnými pravidly jako v případě navázání partnerství podle § 31 a zrušení partnerství podle § 32.

F. Zásady hospodaření

§ 34 SU hospodaří s finančními prostředky a movitým i nemovitým majetkem (např. publikace, didaktické pomůcky, daňová evidence a personální dokumentace SU), které využívá výhradně na úkony spojené s účelem spolku podle § 7, řádně podložené účetními doklady.

§ 35 Zdrojem majetku SU je vlastní vedlejší hospodářská činnost podle § 12 a dále sponzorské dary, granty, subvence a dotace, odkazy, dědictví a jiné příspěvky. Majetek SU je vlastněn jedině spolkem jakožto právnickou osobou. Členům SU nevzniká žádné společné, podílové či jiné právo k majetku SU. Veškeré vklady, dary nebo jakákoliv jiná podpora SU od fyzických i právnických osob jsou výhradně dobrovolné a nevratné.

§ 36 Finanční prostředky SU jsou uloženy:

a. V nezbytné míře v pokladně SU u ekonoma SU.

b. Na účtu vedeném v českých korunách v bankovním ústavu na území ČR, ke kterému má dispoziční právo předseda, místopředseda a ekonom.

§ 37 Každý člen SU má právo na informace o stavu bankovního účtu a pokladny. Historie transakcí na bankovním účtu a v pokladně je každý měsíc oznamována všem členům SU pomocí elektronické kanceláře.

§ 38 Všichni členové SU mají právo požádat ekonoma SU o vysvětlení účelu každé transakce na spolkovém účtu.

G. Elektronická kancelář

§ 39 Elektronická kancelář je informační systém SU provozovaný na adrese http://slovane.org, který je propojený s poštovní schránkou Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Doména slovane.org a všechny informační služby instalované na této doméně jsou majetkem SU.

a. Oficiálním jazykem všech uložených dokumentů je čeština nebo slovenština nebo latinkou psaná novoslověnština. Dokumenty v jakémkoliv jiném slovanském nebo neslovanském jazyku včetně ruštiny a angličtiny musí být doprovázeny překladem do jednoho z uvedených oficiálních jazyků.

b. Veřejná část informačního systému elektronické kanceláře, která není chráněná uživatelskými jmény a hesly, slouží jako informační služba, kterou se SU prezentuje na veřejnosti a před státními, správními a dalšími orgány a institucemi v ČR i v zahraničí.

c. Neveřejná část informačního systému elektronické kanceláře, která je chráněná uživatelskými jmény a hesly, slouží jako úložiště všech interních dokumentů SU a technická podpora hlasování a vzájemné komunikace všech členů SU.

d. Přístup k dokumentům uloženým v neveřejné části mají pomocí uživatelského jména a hesla všichni členové SU a také čekatelé na členství SU.

e. Všichni členové SU mají právo přidávat k uloženým dokumentům diskuzní příspěvky. Obsah těchto diskuzních příspěvků se automaticky posílá z adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na soukromé elektronické adresy všech členů SU a všech čekatelů na členství v SU.

f. Čekatelé na členství v SU nemají právo přidávat k uloženým dokumentům diskuzní příspěvky.

g. Právo vkládat nové dokumenty má jen předseda SU, místopředseda SU a redaktoři. Text každého nového vloženého dokumentu se automaticky posílá z elektronické adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. na soukromé elektronické adresy všech členů SU a všech čekatelů na členství v SU.

h. Každý člen SU má právo hlasovat v diskuzi pod vloženými příspěvky udělením jednoho kladného hlasu nebo jednoho záporného hlasu nebo se zdržet hlasování. Průběžný stav hlasování se všem členům SU ukazuje jako celkový součet hlasů. Hlasování je tajné, systém nezveřejňuje, kdo a jak hlasoval, ale jen sčítá udělené hlasy dohromady.

i. Čekatelé na členství v SU nemají právo hlasovat v diskuzi pod vloženými příspěvky.

§ 40 Seznam členů SU je interním dokumentem SU a není součástí veřejné části informačního systému elektronické kanceláře.

a. Seznam členů tvoří plné jméno člena s akademickými tituly, rok narození, mobilní telefon a adresa osobní schránky elektronické pošty a údaj o časovém období funkce člena, byla-li mu přidělena.

b. Informace o bývalých členech SU jsou také součástí interního seznamu členů, a to s vymezením časového období, kdy byli členové SU a jakou funkci zastávali.

§ 41 Povinnosti každého člena SU a každého čekatele na členství SU ve vztahu k elektronické kanceláři jsou:

a. Zajistit si internetové připojení alespoň jednou týdně.

b. Chránit svoje uživatelské jméno a heslo před zneužitím a nesdělovat ho jiným osobám.

c. Starat se o funkčnost své soukromé schránky elektronické pošty, kam informační systém posílá informace. Informovat všechny členy SU o adrese své elektronické pošty.

d. Mít mobilní telefon a sdělit jeho číslo všem členům SU.

e. Závazek mlčenlivosti o všech informacích obsažených v interních dokumentech SU. Tento závazek mlčenlivosti zůstává platný i po ukončení členství nebo čekatelství v SU.

H. Závěrečná ustanovení

§ 42 SU je založena na dobu neurčitou.

§ 43 Změny stanov se projednávají na členské schůzi.

a. Návrh změny stanov oznamuje předseda SU všem členům SU a zahajuje hlasování podle § 16. Hlasování se uzavírá po uplynutí doby 28 dnů a nebo dříve, pokud se pro přijetí nebo nepřijetí vyjádří nadpoloviční většina ze všech členů SU.

b. Pokud byla změna stanov schválena, předseda SU nejpozději do 14 dnů zveřejní stanovy v novém znění a oznámí změnu stanov rejstříkovému soudu a také elektronickou poštou všem členům SU.

§ 44 SU zaniká:

a. Sloučením s jinou organizací. Návrh na sloučení s jinou organizací podává předseda SU, oznamuje ho všem členům SU a zahajuje hlasování podle § 16. Hlasování se uzavírá po uplynutí doby 28 dnů od data zahájení hlasování a nebo dříve, pokud se pro sloučení nebo nesloučení vyjádří nadpoloviční většina ze všech členů SU.

b. Zrušením členskou základnou. Návrh na zrušení SU podává předseda SU, oznamuje ho všem členům SU a zahajuje hlasování podle § 16. Hlasování se uzavírá po uplynutí doby 28 dnů od data zahájení hlasování a nebo dříve, pokud se pro zrušení nebo nezrušení vyjádří nadpoloviční většina ze všech členů SU.

c. Pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o rozpuštění SU.

d. V případě zániku SU předseda SU jmenuje likvidátora, který oznámí rejstříkovému soudu vstup SU do likvidace a provede vypořádání majetku.

§ 45 Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy ČR.Stanovy SLOVANSKÉ UNIE z. s. byly schváleny dne 16.3.2015 v Praze a nabývají platnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.