NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍV Praze byla slavnostně zahájena výstava „Zkušenost exilu“

Od 16. června do 29. října 2017 se bude v letohrádku Hvězda konat výstava ZKUŠENOST EXILU / OSUDY EXULANTŮ Z BÝVALÉHO RUSKÉHO IMPÉRIA V MEZIVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU. Jde o největší výstavní projekt PNP v tomto roce. Výstava se dotýká v současné době velmi aktuálního tématu migrace a exilu. Nabízí pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku − od nichž letos uplyne 100 let − stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci.

Československo tehdy poskytlo těmto lidem i v mezinárodním měřítku výjimečnou podporu, která umožnila příslušníkům exilu důstojnou existenci, studium či navázání na dosavadní profesní kariéru. Především Praha se stala významným centrem kulturního a vědeckého života ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Na přípravě výstavy pracoval tým odborníků, v němž byli zastoupeni nejen historici a slavisté, ale také specialisté na dějiny umění, divadla a filmu. Výstava se snaží o zmapování meziválečné emigrace z bývalého Ruského impéria z mnoha úhlů pohledu a o vnesení tématu do povědomí širší kulturní veřejnosti. Zároveň ale otevírá i témata, která stála dosud stranou i odborného zájmu, především činnost emigrantů v přírodovědných a technických oborech či v oblasti divadelní a filmové tvorby. Výstavu pořádá Památník národního písemnictví ve spolupráci se Slovanským ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Národní galerií v Praze a Národním filmovým archivem.

více najdete na adrese:
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/919-zkusenost-exilu-osudy-exulantu-z-uzemi-byvaleho-ruskeho-imperia-v-mezivalecnem-ceskoslovensku/