NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSlovanská hymna

Píseň Hej Slované je hymna věnovaná všem Slovanům. První verze textu vznikla v roce 1834 pod názvem Hej, Slováci. Melodie je odvozena od Mazurku Dąbrowskiego, který je od roku 1926 polskou hymnou, avšak pomalejší a silněji akcentována.

Píseň napsal slovenský evangelický kněz, básník a historik Samuel Tomášik během své návštěvy Prahy v roce 1834. Byl velmi pobouřen tím, že němčina je v ulicích Prahy slyšet mnohem více než čeština. Brzy Tomášik do textu zahrnul všechny Slovany a píseň Hej, Slované se stala známou díky myšlence panslavismu, zejména pak ve slovanských zemích pod vládou Rakouska. Byla vydána v řadě časopisů, kalendářů, byla zpívána na politických sjezdech a stala se hymnou všeslovanského hnutí.

(zdroj: wikipedie)

 

Hej Slované
(česká verze)

Hej, Slované, ještě naše
slovanská řeč žije,
pokud naše věrné srdce
pro náš národ bije.

Žije, žije duch slovanský,
bude žít na věky.
Hrom a peklo, marné vaše,
proti nám jsou vzteky.

Jazyka dar svěřil nám Bůh,
Bůh náš hromovládný.
Nesmí nám ho tedy vyrvat
na tom světě žádný.

My stojíme stále pevně,
jako stěny hradné.
Černá zem pohltí toho,
kdo odstoupí zrádně!

                    Ej Slověni!
(novoslověnska verzija)

Ej Slověni, ješte naša
slověnska reč žije.
Ej Slověni, ješte srdce naše
za naš narod bije!

Žije, žije duh slověnsky,
bude žiti věčno.
Grom i peklo, neprijaznj vašu,
pobědime močno!

Slovo je poručil nam Bog,
Bog naš gromovladny.
Ne može nam jego brati,
nikto nijediny!

My stojime prisno tvrdo,
kako stěny grada.
Černa zemja da pokryje
vsego, kto otpada!