NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍSlovanská unie navštívila Slovinsko a Chorvatsko

Ve dnech 15.-17. listopadu 2016 čtyři zástupci Slovanské unie z. s. a pořadatelé mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury (předseda spolku Vojtěch Merunka, autor a programový ředitel festivalu Jiří Králík, propagace festivalu Markéta Poláková a publicita festivalu Vendula Pudelková) vykonali krátkou zahraniční pracovní cestu v rámci pokračujících příprav již čtvrtého ročníku, který bude v roce 2017 zaměřený na prezentaci chorvatské a polské kultury. Během této cesty naplánované na základě četných přípravných jednání a doporučení od chorvatského a slovinského velvyslanectví v Praze jsme postupně navštívili různé státní i nevládní instituce a organizace ve městech Ljubljana, Zagreb a Krapina.

Hlavním důvodem naší pracovní cesty byla účast Slovanské unie z. s. na zasedání programové rady mezinárodní organizace Fórum slovanských kultur k novému strategickému plánu pro období 2017 až 2021 a série pracovních schůzek k naplnění chorvatské účasti na 4. ročníku Dnů slovanské kultury, jejichž novou součástí bude první mezinárodní vědecká konference na téma mezislovanské komunikace. Tato konference je věnovaná výročí 400 let od smrti chorvatského myslitele Fausta Vrančiće a 100 let od smrti polského tvůrce Esperanta Ludwika Zamenhofa.

Mezinárodní organizace Fórum slovanských kultur

Na základě pozvání od paní předsedkyně mezinárodní organizace Fórum slovanských kultur dr. Andreji Rihter jsme se v  budově Slovinské filharmonie zúčastnili slavnostního předávání cen projektu 100 slovanských románů, které byly vydané nebo přeložené v posledních 10 letech v budově. Součástí slavnostního večera byl také koncert s tématikou slovanské hudby (vybrané árie ze světově známých oper, klavírní a houslové vystoupení přednesené srbskými, ruskými a slovinskými umělci) a galavečer s ministry kultury několika slovanských zemí.

Dále jsme se zúčastnili odborné besedy s nejlepšími slovanskými literárními autory z Bulharska, Bosny, Ruska, Srbska, Slovinska, Chorvatska a Slovenska se studenty slavistiky na Ljubljanské univerzitě.

Následovalo pracovní zasedání mezinárodní programové rady Fóra slovanských kultur, kde byly jednotlivé slovanské země zastoupeny příslušnými ministry nebo jejich zástupci nebo podobnými spolky jako naše unie. Zasedání, na kterém ze všech slovanských zemí a národů chyběli jen zástupci Polska, Běloruska a Ukrajiny, řídila tajemnice rady UNESCO pro země jihovýchodní Evropy z ministerstva kultury republiky Makedonie paní Lidija Topuzovska. Ruskou federaci zastupoval pan Michail Vladimirovič Chorev z Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace.

Získali jsme mnoho nových osobních kontaktů a prezentované aktivity našeho spolku získaly podporu a součinnost ze strany Fóra slovanských kultur a jeho partnerů ke spokojenosti všech stran, čímž byla zahájena nová fáze konkrétní spolupráce v oblasti mezinárodního festivalu Dny slovanské kultury a také v dalších mezinárodních projektech Velvyslanectví slovanské mládeže a vydávání učebnic se slovanskou tematikou.

Výstava Nikoly Tesly

Na základě doporučení pana ředitele muzea Nikoly Tesly v Bělehradu jsme si prohlédli ljubljanskou výstavu a jednali s paní kurátorkou této výstavy o významném technikovi a vynálezci, která je po dobu několika měsíců umístěna v Ljubljani v galerii Cankarjeva domu. Výsledkem je navázání spolupráce s vedením galerie a současně i doporučení efektivního postupu, aby tato velmi úspěšná a atraktivní výstava mohla být začleněna do programu festivalu Dny slovanské kultury 2018.

Velvyslanectví České republiky v Zagrebu

V době českého státního svátku 17. listopadu se s námi sešel první tajemník a zástupce velvyslance pan Miroslav Kolatek, slíbil nám pomoc a ocenil náš projekt, který také nezapomíná na aktivní spolupráci a propagaci aktivit české menšiny v Chorvatsku.

Etnografické muzeum Zagreb

Díky pomoci a doporučení chorvatského velvyslanectví v Praze jsme absolvovali velmi příjemné a efektivní jednání s paní dr. Bašič ohledně výstav a prezentace nemateriálního dědictví chorvatského národa v UNESCO v rámci našeho festivalu. Jedná se především o tradici dřevěných hraček, medových perníků a ručně tkaných krajek. Paní doktorka nám nabídla několik variant a potvrdila možnost zápůjček vybraných exponátů mezi Etnografickým muzeem v Zagrebu a Slováckým muzeem. Paní doktorka také přislíbila pomoci s výběrem a kontaktem na řemeslníky, kteří by tyto výrobky mohli v rámci festivalu nabízet i prodávat. 

Chorvatská akademie věd a umění

Naše delegace také jednala s předsedou Česko-chorvatské společnosti a současně také s mluvčím chorvatské Akademie věd a umění panem Marijanem Lipovacem. V historické budově Akademie jsme si prohlédli originál nejstaršího chorvatského nápisu - kamenné Baščanské desky psané v hlaholici, projednali další podrobnosti v našem programu a získali kontakt na důležité osobnosti z oblasti chorvatské vědy a umění.

Univerzita v Zagrebu a Zagrebská vysoká škola ekonomie a manažmentu

Na půdě Filosofické fakulty Univerzity v Zagrebu jsme se setkali s profesory a studenty kroatistiky a kulturní antropologie a také se členy Zahřebské vysoké školy ekonomie a manažmentu, členy Jazykovědného ústavu chorvatské Akademie věd a spolku Družstvo přátel hlaholice u Matice chorvatské, se kterými již spolupracujeme nejen na chorvatské učebnici mezislovanštiny, ale především na odborné náplni mezinárodní vědecké lingvistické konference CISLa 2017 připravované v rámci programu dalšího ročníku našeho festivalu na téma polská a chorvatská kultura.

Také jsme jednali o výstavě týkající se Baščanské desky (zapůjčení její formy na kopii nebo výroba odlitku), zápůjček dalších vzácných archeologických exponátů dokládajících starobylou slovanskou historii a také využití chorvatských znalostí a zkušeností s hlaholicí v dnešní chorvatské turistice (např. naučné stezky), které by mohly být aplikovatelné i u nás.

Česká beseda

Naše delegace se také setkala s vedením České besedy a Rady české národnostní menšiny města Zagreb, kde byla domluvena velmi úzká spolupráce v oblasti zajištění folklorního souboru a jeho programu, a také pomoc s řemeslníky a vinaři, včetně organizace výstav.

Krapina

Na zpáteční cestě do České republiky jsme ještě jednali s Turistickým družstvem města Krapiny, kde byla také dohodnuta velká podpora a pomoc. Konkrétně to je výstava (texty, obrazy a exponáty) o chorvatské variantě legendy o třech bratrech Čech, Lech a Mech o  počátcích českého, polského a ruského národa, která se objevuje i v české a polské variantě. V souvislosti s touto legendou bude na moravské půdě slavnostně zasazena památná lípa, která bude tuto legendu připomínat. Dále se jednalo o pěveckém souboru Vilina (podle jména údajné sestry tří bratrů), účasti lidových řemeslníků a místních vinařů.

Víme, že v Krapině je významné naleziště pravěkého člověka a moderní muzeum. Proto v rámci dětského nedělního odpoledne našeho festivalu také přijede skupina krapinských “neandertálců”, aby se malí návštěvníci mohli podívat na výrobu a používání pravěkých nástrojů včetně možnosti se aktivně zúčastnit pravěké dílničky (chorvatsky radionice), kde si mohou něco vyrobit.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na to, že Krapina je rodištěm významného chorvatského lingvisty, národního buditele a účastníka prvního mezinárodního slovanského sjezdu v Praze v roce 1848 Ljudevíta Gáje (1809-1872), který mimo jiné vytvořil první moderní chorvatský pravopis na základě příbuznosti chorvatštiny s češtinou.

 


Celkově lze tuto krátkou zahraniční cestu hodnotit jako náročnou, ale velmi úspěšnou. Všem jihoslovanským partnerům se líbil náš projekt představení chorvatské a polské kultury (a letos také slovinské a slovenské kultury), všichni chtějí pomáhat a jsou aktivní. Formát festivalu se osvědčil. Místo tradičně vnímaného směru východ-západ raději zdůrazňujeme slovanskou vzájemnost a společnou evropskou kulturní identitu ve směru sever-jih, který jako most propojuje geograficky souvislou oblast severních Slovanů od Prahy po Vladivostok, s podobnou geograficky souvislou oblastí jižních Slovanů od Ljubljaně do Varny. Proto budeme pokračovat a dále vždy budeme prezentovat jeden severní slovanský národ s jedním jižním slovanským národem v jejich vztahu k české a moravské kultuře.


předsedkyně FSK paní Andreja Rihter, Ph.D. uvádí galavečer ve Slovinské filharmonii, na pozadí jsou vlajky slovanských států

 


árie z Dvořákovy Rusalky, soprán Katarina Kobal (Slovinsko) a klavír Irina Milivojević (Srbsko)

 


ruská houslistka Naděžda Tokareva

 


společenský večer ve Slovinské filharmonii, beseda s politiky a autory

 


symbol města Ljubljana

 


řeka Ljubljanica

 


kolonáda v centru Ljubljany

 


noční Ljubljana s osvětleným hradem

 


Cankarjev dom, výstava o Nikolu Teslovi

 


listopad v Zagrebu

 


originál Bašćanské ploće vystavený v hale chorvatské akademie věd

 


hlaholice v záhřebské katedrále