NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍMedžunarodny festival DNY SLOVĚNSKOJ KULTURY, 19. - 24. 5. 2016

slovanská unie slavic union

(English translation follows this interslavic text. Český překlad najdete na konci textu.)

SLOVANSKÁ UNIE z. s.
(Slověnsky sovez v Češskoj republikě, http://slovane.org)
Vas priglašaje na Medžunarodny festival DNY SLOVĚNSKOJ KULTURY, 19.-24. 5. 2016.

Češska Republika, oblast vazhodno-južnoj Moravy, grady Uherské Hradiště, Modrá, Velehrad, Osvětimany, i Staré Město.
http://www.dny-slovanske-kultury.cz

Medžunarodny festival zaštitili: Prezident Češskoj republiky Miloš Zeman, ambasador Slovenije v ČR Leon Marc, ambasador Slovakije v ČR Peter Weiss, prědsědnik Senata Parlamenta ČR Milan Štěch, prědsědnik Sbora deputatov Parlamenta ČR Jan Hamáček, premier-ministr Vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury Vlady ČR Daniel Herman, prědsědnik Komiteta za črězgranične věči, obranu i bezopasnost Senata Parlamenta ČR František Bublan, prědsědnik Črězgraničnogo komiteta Sbora deputatov Parlamenta ČR Karel Schwarzenberg, člen Komiteta za kulturu Sbora deputatov Parlamenta ČR Vítězslav Jandák, Sovět Europy (Council of Europe), Europsky kulturny put svetih Kyrilla i Methodija, kmetstva zaključenih gradov, kmetstva zaključenih gradov, i druge institucije.

Medžunarodnomu festivalu blagoslovili: Archiepiskop pražsky i primas češsky Dominik kardinal Duka i pravoslavny archiepiskop Olomoucskoj i Brněnskoj Eparchije vladyka Simeon.

Medžunarodny festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY vaznikl iz aktualnoj potrěbnosti bolšego medžunarodnogo sobytija na temu kulturnih i historičnih korenov vsih slověnskih krajin i narodov i potrěbnosti koristiti tradiciju slověnskoj vzajemnosti i vklad misije svetih Kyrilla i Methodija do generovanija novih kulturnih projektov. Pozitivni rezultaty prvih lět festivala i sorabota znajemih lic slověnskoj kultury i nauky dali možnost do uspěšnogo razvitija tutogo projekta i realizacije jego strategije, ktoroju jest:

1.  SOTVORITI OSNOVU DO NOVOJ KULTURNO-SPOLEČENSKOJ TRADICIJE

Festival uže prošel dvě lěta i raste. Na festivalu dnes aktivno sorabotaje 5 gradov iz oblasti južnoj Moravy.

2013 - počatok festivala
2014 - tema: rusynsky i makedonsky narod
2016 - tema: slovensky i slovačsky narod

buduči temata v abecednom redu:

češsky, srbsky i lužicsko-srbsky narod
polsky i hrvatsky narod
russky i bulgarsky narod
ukrajinsky i bělorussky narod
. . .

2. ATRAKTIVNE WEEKENDOVE SOBYTIJE S DOBRIM TURISTIČSKIM POTENCIJALOM

Festival jest ot četvrtka do vtorka, no glavni kulturni sobytija sut organizirani do svobodnih dnov weekenda, da by festival mogli posetiti ljudi iz drugih gradov i oblastij.

3. AKTIVNA SORABOTA S ČRĚZGANIČNIMI ORGANIZACIJAMI I LICAMI

Festival organizujemo v sorabotě s ambasadami i kulturnimi centrami prezentiranih slověnskih narodov i takože s drugimi medžunarodnimi državnimi i nedržavnimi institucijami i znajemimi licami kultury i nauky.

4. AKTIVNA SORABOTA S REGIONALNIMI INICIJATIVAMI I INSTITUCIJAMI

Festival sodržaje i poddrživaje inicijativy i institucije iz regiona južnoj Moravy, ktorim davaje plarformu do jih razvitija.

5. INSPIRACIJA ILI OPORA NA PODOBNE AKTIVITY V DRUGIH SLOVĚNSKIH KRAJINAH

Interes zaključenih institucijej dělaje osnovu do vaznikanija podobnih inicijativ v drugih slověnskih krajinah. Ovako, mnogi krajiny uže imajut take festivaly blizko datuma 24-ogo Maja, ktory jest medžunarodnim dnom slověnskoj kultury i pisemnosti. 

 


slovanská unie slavic union

SLOVANSKÁ UNIE z. s. (Slavic Union in the Czech Republic, http://slovane.org)
invites You to the international festival DAYS OF SLAVIC CULTURE, May 19 - 24, 2016.

Czech Republic, region of east-southern Moravia, towns Uherské Hradiště, Modrá, Velehrad, Osvětimany, and Staré Město.
http://www.dny-slovanske-kultury.cz/en

The international festival has patronage of the President of the Czech Republic Miloš Zeman, ambassador of Slovenia in the Czech Republic Leon Marc, ambassador of Slovakia in the Czech Republic Peter Weiss, Chairman of the Senate of the Czech Parliament Milan Štěch, Chairman of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament Jan Hamáček, Premier of the Czech Government Bohuslav Sobotka, Minister of Culture of the Czech Government Daniel Herman, Chairman of the Committee on Foreign Affairs, Defence and Security of the Senate of the Czech Parliament František Bublan, Chairman of the Committee on Foreign Affairs of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament Karel Schwarzenberg, member of the Committee on Culture of the Chamber of Deputies of the Czech Parliament Vítězslav Jandák, Council of Europe, The European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, municipal councils of involved towns, and other institutions.

The international festival received a blessing from the Archbishop of Prague and the Czech Primate Dominik cardinal Duka and the Orthodox Archbishop of Olomouc and Brno Eparchy Simeon.

The international festival DAYS OF SLAVIC CULTURE is based on the actual needs of the major international events on the topic of cultural and historical roots of the Slavic peoples and  the contribution of the Saints Cyril and Methodius for the generation of new cultural projects. Positive results from the first years of the festival and cooperation of celebrities enable the successful development of this project and the achievement of its strategic objectives, which are:

1.  CREATING THE BASIS FOR A NEW CULTURAL AND SOCIAL TRADITION

Festival has been held two years already and is growing. Now there are 5 collaborating cities of southern Moravia.

2013 - the first year of the festival
2014 - theme: Ruthenians and Macedonians
2016 - theme: Slovaks and Slovenes

future themes in the alphabetical order:

Czechs, Serbs and Sorbs
Poles and Croats
Russians and Bulgarians
Ukrainians and Belarusians
. . .

2. ATTRACTIVE WEEKEND EVENT WITH GOOD POTENTIAL FOR TOURISM

The Festival takes place from Thursday to Monday, but the main events are planed on the free days of weekend, so that people from other cities and localities can participate.

3. ATTRACTIVE COOPERATION WITH FOREIGN ORGANISATIONS AND PERSONALITIES

The festival is organised jointly with the embassies and cultural centres of the participating nations and with other governmental and non-governmental institutions and well-known personalities of science and culture.

4. ACTIVE COOPERATION WITH LOCAL INITIATIVES AND INSTITUTIONS

Festival unites and supports initiatives and institutions from the region of South Moravia, which gives them the opportunity for further development.

5. INSPIRATION OR SUPPORT IN OTHER SLAVIC COUNTRIES

The concern of participating institutions forms the basis for the creation and support of similar activities in other Slavic countries. Some Slavic countries already have such similar festivals near to the date of May 24, which is the international day of Slavic culture.

 


slovanská unie slavic union

 SLOVANSKÁ UNIE z. s. (http://slovane.org)
Vás zve na mezinárodní festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY, 19. - 23. květen 2016

Uherské Hradiště, Modrá, Velehrad, Osvětimany a Staré Město.
http://www.dny-slovanske-kultury.cz

Festivalu udělili záštitu Prezident republiky Miloš Zeman, velvyslanec Slovinska v ČR Leon Marc, velvyslanec Slovenska v ČR Peter Weiss, předseda Senátu PČR Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, předseda Vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury Vlády ČR Daniel Herman, předseda Výboru pro zahraniční věci a bezpečnost Senátu PČR František Bublan, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR Karel Schwarzenberg, člen Výboru pro kulturu Poslanecké sněmovny PČR Vítězslav Jandák, Rada Evropy, Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje, zastupitelstva zapojených obcí a další instituce.

Festivalu požehnal arcibiskup pražský a primas český Dominik kardinál Duka a pravoslavný arcibiskup Olomoucko-Brněnský vladyka Simeon.

Mezinárodní festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY vznikl na základě aktuální potřeby větší mezinárodní akce na téma kulturních a historických kořenů slovanských zemí a národů a potřeby využít tradici slovanské vzájemnosti a přínos cyrilometodějské mise pro iniciaci nových kulturních projektů. Pozitivní výsledky prvních ročníků festivalu a spolupráce známých osobností slovanské kultury a vědy umožňují úspěšný rozvoj tohoto projektu a naplnění jeho strategických cílů, kterými jsou:

1. VYTVOŘENÍ ZÁKLADU NOVÉ KULTURNĚ-SPOLEČENSKÉ TRADICE

Akce se konala již dvakrát a roste. Nyní již spolupracuje pět měst v regionu.

2013 - počátek festivalu
2014 - téma: Rusíni a Makedonci
2016 - téma: Slováci a Slovinci

budoucí témata v abecedním pořadí:

Češi, Srbové a Lužičtí Srbové
Poláci a Chorvaté
Rusové a Bulhaři
Ukrajinci a Bělorusové
. . .

2. ATRAKTIVNÍ VÍKENDOVÁ AKCE S VÝZNAMNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM

Multižánrová akce se sice koná více dnů, ale hlavní akce se uskuteční o víkendu, a tak mohou při dobré propagaci přilákat i řadu návštěvníků z jiných měst a krajů.

3. AKTIVNÍ SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI INSTITUCEMI A OSOBNOSTMI

Akci pořádáme ve spolupráci s příslušnými zastupitelstvy a kulturními středisky prezentovaných slovanských zemí a dalšími mezinárodními institucemi.

4. SPOLUPRÁCE S MÍSTNÍMI AKTIVITAMI A VÝZNAMNÝMI INSTITUCEMI

Do akce se zapojuje letos více měst a také místních kulturních a společenských institucí.

5. INICIACE VZNIKU NEBO PODPORA OBDOBNÉ AKCE V JINÝCH SLOVANSKÝCH ZEMÍCH

Dosavadní spolupráce a zájem významných institucí vytváří základ pro vznik podobných akcí i v jiných slovanských zemích, z nichž mnohé již mají podobné akce spojené s datem 24. května, které je mezinárodním dnem slovanské kultury a vzdělanosti.