SLOVANSKÁ UNIE

 © Slovanská unie z. s. ELEKTRONICKÝ ARCHÍV ČASOPISU ... zpět na hlavní stránky 
 
Časopis od roku 2017 pokračuje pod názvem SLOVJANI.info na adrese http://slovjani.info

Tiskne Tribun EU spol. s r.o., Cejl 892/32, Brno 602 00, obchod@knihovnicka.cz
Vychází v Praze dvakrát ročně.  Řídí redakční rada. Editor Martin Molhanec.
Kontakt na redakční radu: e-mail posta@slovane.org, ID DS gkf27k9
Předplatné a distribuci vyřizuje vydavatel   Slovanská unie z. s.
IČ 481 33 396   EACEA PIC 923 564 549   MK ČR E 22525
ISSN 2464-756X (print)   ISSN 2464-7578 (on-line)

Časopis SLOVANSKÁ UNIE uveřejňuje příspěvky napsané v českém nebo slovenském jazyce nebo v latinkou napsané novoslověnštině. Texty v každém jiném slovanském nebo neslovanském jazyce včetně ruštiny a angličtiny musí být doprovázeny alespoň abstraktem a seznamem klíčových slov v jednom ze tří uvedených oficiálních jazyků. Autorem příspěvku může být kdokoliv. Rádi vydáme kvalitní příspěvky nejen od profesionálů, ale například také od doktorandů a studentů, nezávislých badatelů a dalších zájemců o slovanskou problematiku z domova i zahraničí. Na přípravě prvního čísla časopisu se společně podíleli nadšení amatéři i renomovaní profesionálové; mimo jiné také vysokoškolští profesoři a docenti ze Slovinska, Slovenska a Česka a vědečtí pracovníci České i Slovenské akademie věd.

Každý autor je povinen dodat redakční radě svůj příspěvek v elektronické podobě ve formátu DOCX (například Word verze 2010 nebo vyšší) podle pokynů včetně obrázků v samostatných souborech. Příspěvky jsou recenzovány obvykle dvěma nezávislými odborníky, kteří pro autora zůstanou neznámí. Redakční rada má právo na základě výsledků recenzního řízení příspěvek vrátit autorovi k přepracování nebo odmítnout.

Pokyny pro autory ke stažení ve formátu PDF.
Pokyny pro autory a šablonka ke stažení ve formátu DOCX.

On-line časopis ve formátech PDF (ke stažení pro tablety a čtečky nebo k vlastnímu vytisknutí) a HTML (pro čtení zde přímo na obrazovce):

2016/1

TÉMA: Mezinárodní festival DNY SLOVANSKÉ KULTURY

2016/2

TÉMA: Podíl Slovanů na rozvoji evropské civilizace

2017/1

TÉMA: Polsko a Chorvatsko