NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

slovanska unie

PŘIHLÁŠENÍProhlášení SLOVANSKÉ UNIE z. s.

Členové SLOVANSKÉ UNIE z. s. považují za jediného legitimního zástupce mezinárodního slovanského hnutí v České republice SLOVANSKÝ VÝBOR ČESKÉ REPUBLIKY (IČ 67984304) vedený předsedou doc. Janem Minářem, který je zároveň místopředsedou MEZINÁRODNÍ SLOVANSKÉ RADY, které předsedá prof. Nikolaj Fjodorovič Lavryněnko z Ukrajiny.

Заявление СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА

Члены СЛАВЯНСКОГО СОЮЗА считают единственным легитимным представителем международного славянского движения в Чешской Республике СЛАВЯНСКИЙ КОМИТЕТ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (организация № 67984304) во главе с председателем доц. Яном Минаржом, который также является заместителем председателя МЕЖДУНАРОДНОГО СЛАВЯНСКОГО СОВЕТА во главе с председателем проф. Николаем Фёдоровичем Лавриненко из Украины.

Vazglašenije SLOVĚNSKOGO SOVEZA

Členi SLOVĚNSKOGO SOVEZA uvažajut jedinim legitimnim predstavnikom medžunarodnogo slověnskogo dviženija v Češskoj Republikě SLOVĚNSKY KOMITET ČEŠSKOJ REPUBLIKY (organizacija № 67984304) vedeny predsědnikom doc. Janom Minářom, ktory jest takože podpredsědnikom MEDŽUNARODNOGO SLOVĚNSKOGO SOVĚTA, jemuže predsědaje prof. Nikolaj Fjodorovič Lavryněnko iz Ukrajiny.

Вазглашениɪе СЛОВЕНСКОГО СОВЕЗА

Члени СЛОВЕНСКОГО СОВЕЗА уважают ɪединим легитимним представником меджународного словенского движениɪа в Чешской Републикѣ СЛОВѢНСКЫ КОМИТЕТ ЧЕШСКОЙ РЕПУБЛИКЫ (организациɪа № 67984304) ведены председником доц. Іаном Минарьом, кторы ɪест такоже подпредседником МЕДЖУНАРОДНОГО СЛОВѢНСКОГО СОВѢТА, ɪемуже председаɪе проф. Николай Фёдорович Лавриненко из Украɪины.

slovanska unie