NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKYslovanska unie

PŘIHLÁŠENÍABITURIENTIS - Наш проект помощи русскоязычным студентам заинтересованным в изучении в чешских университетах

(Český popis projektu se nachází dále v textu) Проект «ABITURIENTIS» представляет собой информационный портал о высшем образовании в Чешской республике. Проект был разработан командой молодых людей, выходцев из стран СНГ, на добровольной и некоммерческой основе с целью обмена и передачи опыта в образовательном процессе, помощи русскоязычным абитуриентам и их родителям. Данный проект является практическим примером славянской взаимности и совместной работы на основании заключения программного документа «Славянская культурная дипломатия» Славянского союза Чехии.

Данная информационная система является результатом командной работы русских, украинских и чешских выпускников двух пражских университетов: Аграрно-технического университета и Чешского технического университета в рамках дипломной работы под руководством Дарьи Тимашевы, которая документировала концепт, разработку и реализацию данной системы. Научным руководителем работы был доцент др. Войтех Мерунка, оппонентом – кандидат наук др. Вратислав Дател, которые являются членами организации Славянского союза Чехии, зарегистрированного в 1992г. как объединение на основании чешского законодательства.

Главной целью данного проекта является предоставление всем заинтересованным лицам информации о чешском высшем образовании, включая информацию об образовательных программах и специальностях, языковых курсах, процессе нострификации и вопросах касающихся визового процесса. Информация по данным вопросам поможет упростить поиск нужного заведения и уменьшить затраты на обучение.

Информационную систему ABITURIENTIS можно найти по адресу: http://abiturientis.cz

 

ABITURIENTIS - projekt pro ruskojazyčné zájemce o studium na českých vysokých školách

Projekt ABITURIENTIS byl zahájen díky vlastní iniciativě studentů dvou pražských univerzit ČZU (Česká zemědělská univerzita v Praze) a ČVUT (České vysoké učení technické v Praze). ABITURIENTIS je název internetového informačního systému pro ruskojazyčné zájemce ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří se zajímají o studium na českých vysokých školách. Tento projekt je praktickým příkladem slovanské vzájemnosti a spolupráce podle závěrů programového dokumentu "Slovanská kulturní diplomacie" SLOVANSKÉ UNIE.

Internetový informační systém je výsledkem týmové práce ruských, ukrajinských a českých studentů dvou pražských univerzit: České zemědělské univerzity a Českého vysokého učení technického v Praze pod vedením Ing. Darji Timaševové, která dokumentovala návrh, vývoj a implementaci projektu ve své diplomové práci obhájené v letošním roce. Členové realizačního týmu jsou dobrovolníci. Tento projekt není nikým sponzorován, je zaplacen výhradně z rozpočtu studentů. Diplomovou práci vedl doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. a oponentem byl RNDr. Vratislav Datel, CSc. − oba dva jsou členové organizace SLOVANSKÉ UNIE z. s.

Výsledný internetový informační systém ABITURIENTIS by měl přinést veřejnosti relevantní a aktuální informace o vysokoškolském studiu v ČR, vysokých školách a jejich součástech, oborech studia, základní informace o jazykových kurzech pro cizince, aktuální informace o uznání zahraničního vzdělání, resp. nostrifikace, informace o vízové proceduře a podmínkách udělování víz. Informace na dané téma by měly přivést ke zkrácení času nutného k vyhledání potřebných informací a výrazné snížení nákladů ruskojazyčných zahraničních studentů na studium v České republice.

 

Ing. Darja Timaševa v úvodu své diplomové práce o tomto informačním systému píše:

"Český vzdělávací systém má hluboké historické kořeny, které sahají až do 14. století. Za hlavní příčinu zvýšeného zájmu zahraničních studentů o vzdělávání v České republice se v posledních letech považuje kvalita výuky, výuka širokého spektra atraktivních oborů v cizích jazycích, možnost získat kvalitní bezplatné vzdělání ve vzdělávacích institucích v České republice atd.

V posledních letech dochází k nárůstu počtu jazykových škol pro zahraniční studenty, které je připravují ke studiu na českých vysokých školách a univerzitách. Je to především díky rostoucí poptávce po evropském vzdělávání. Cílová skupina těchto jazykových kurzů je především tvořena cizinci ze zemí bývalého Sovětského svazu, kteří se chtějí vzdělávat v České republice. Ke zvýšení zájmu o studium v České republice částečně přispívá i zvyšování školného na některých univerzitách v zahraničí. Moderní prestižní vzdělání v těchto zemích se často vyznačuje vysokými cenami, čili získat bezplatné vzdělání v České republice je velmi atraktivní alternativou pro zahraniční uchazeče.

V současné době na internetu existuje mnoho informací o příležitostech a možnostech vzdělávacích programů v České republice, o možných vzdělávacích službách a organizacích, ale tyto informace jsou rozptýlené na internetu. Neexistuje vhodný informační portál, který by v sobě zahrnoval veškeré informace týkající se vzdělávacích procesů v České republice a vyhovoval požadavkům zájemců o studium ze zahraničí.

Projekt ABITURIENTIS vznikl na základě průzkumu provedeného mezi uchazeči o studium v České republice a na základě výzkumu trhu vzdělávacích služeb pro cizince. Významným faktorem provedeného průzkumu bylo zjištění poptávky po daném informačním systému, potřeby uspořádání informací a sjednocení do jednoho informačního portálu pro snadnější orientaci zahraničních uchazečů.

S velkým rozvojem informačních a komunikačních technologií dochází k potřebě strukturování veškerých informací. Internet poskytuje skvělou možnost působit na konkrétní cílovou skupinu, o kterou má zájem organizace. Na základě zkušeností s tvorbou internetových stránek a s problémy, které jsou spojeny s nalezením informací na internetu o vzdělání v České republice, bylo rozhodnuto, že se naše organizace zaměří na vytvoření informačního systému, který by měl odstranit některé nejasnosti a zároveň zprůhlednit celý vzdělávací proces pro cizince.

Cílem projektu, ABITURIENTIS je zlepšení orientace zahraničních studentů na vysokých školách v České republice. Hlavním výstupem tohoto projektu je spuštění infomačního systému v podobě webových stránek, který nabízí strukturované informace o vysokoškolském studiu v České republice pro ruskojazyčné uchazeče ze zahraničí."

Informační systém ABITURIENTIS najdete na této adrese: http://abiturientis.cz